Het gemeentelijk beleid voor kostenverhaal bij ontwikkelingen door private initiatiefnemers is vastgelegd in de Nota Kostenverhaal. De nota beschrijft hoe de gemeente bij ruimtelijke projecten de kosten van openbare voorzieningen als straten, riolering, parkeergelegenheid, groen en water verrekent.

De manier waarop een gemeente kostenverhaal toepast, is nu nog wettelijk vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In de nota is zoveel mogelijk rekening gehouden met de Aanvullingswet, Aanvullingsbesluit en Nota van wijziging Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Nota Kostenverhaal 2019 (vastgesteld door de gemeenteraad op 9 september 2019)