Artikel Begroting en jaarverslag

Het college van burgemeester en wethouders presenteert ieder jaar een begroting. Daarin staat hoe de gemeente er financieel voor staat en welke plannen B&W hebben voor het volgende jaar.

De gemeenteraad bespreekt die plannen en stelt uiteindelijk de begroting vast. In een Bestuursrapportage rapporteert het college vervolgens over de uitvoering van de plannen en de financiële positie ten opzichte van de begroting. De jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt afgesloten met de jaarrekening en het jaarverslag. Daarin leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee gemoeide financiën.

Financiële kadernota
Als de jaarrekening gemaakt is, begint de cyclus weer opnieuw met een financiële kadernota. Dat is de voorloper van de begroting. De nota geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente (met een doorkijk naar volgende jaren) en geeft aan hoeveel geld er beschikbaar is voor nieuwe plannen in het volgende begrotingsjaar. Ook bevat de nota de uitgangspunten die voor de nieuwe begroting worden gehanteerd.


Programmabegroting
Begroting Leiderdorp 2021 in één oogopslag
Begroting Leiderdorp 2020 in één oogopslag
Begroting Leiderdorp 2019 in één oogopslag

Programmabegroting 2018-2021
Programmabegroting 2017-2020
Programmabegroting 2016-2019

Programmabegroting 2015-2018
Programmabegroting 2014-2017
Programmabegroting 2013-2016
Programmabegroting 2012-2015

Jaarverslag
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010

Financiële Kadernota
Financiële Kadernota 2021-2024 + Naar een toekomstbestendige begroting
Financiële Kadernota 2017-2020

Bestuursrapportage
1ste Bestuursrapportage 2016
2de Bestuursrapportage 2015