Artikel Goed inzamelen! Meer grondstoffen, minder afval

Kijk ook eens op: www.goedleiderdorp.nl 

Wist u dat het grootste deel van uw huishoudelijk afval eigenlijk geen afval is, maar grondstof? Hier worden nieuwe gebruiksproducten van gemaakt. Deze grondstoffen zijn hard nodig, omdat er steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn. Bovendien geeft de verbranding van afval veel milieuschade. Dus minder grondstoffen bij het afval betekent ook meer milieuwinst en kostenbesparing.

Daarom gaan wij anders inzamelen. Hier hebben wij uw hulp bij nodig. Wij komen straks uw gescheiden grondstoffen aan huis ophalen. Met het kleine beetje restafval dat u dan overhoudt, kunt u terecht bij de inzamelcontainer in uw buurt.

De nieuwe manier van inzamelen wordt vanaf het voorjaar 2018 per wijk ingevoerd. Alle laagbouwwoningen krijgen de volgende minicontainers:
- één container voor PMD (plastic, metaal en drankverpakking)
- één container voor papier en karton
- één container voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval)

De hoogbouw wordt voorzien van aparte containers voor het gescheiden inzamelen van PMD, papier, glas en GFT.

Hoe vaak worden de minicontainers geleegd?
• GFT (groente-, fruit- en tuinafval): 1x per 2 weken (net als nu)
• PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen): 1x per 2 weken
• papier en karton: 1x per 4 weken

Wanneer beginnen we?
Het omgekeerd inzamelen wordt gefaseerd ingevoerd. In januari 2018 beginnen we met een 'pilot' in de wijk 't Heerlijk Recht (laagbouw). Dit is dus de eerste wijk waar het omgekeerd inzamelen wordt ingevoerd. De tweede helft van 2018 starten we met een pilot in de wijk Schansen en Dreven (hoogbouw). Daarna zal het omgekeerd inzamelen per wijk verder ingevoerd worden.

Planning
Momenteel wordt het locatieplan uitgewerkt. Ook zal er nog een aanbesteding plaatsvinden. Zodra dit rond is, wordt duidelijk wat de planning is. De wijk 't Heerlijk Recht zal begin 2018 overgaan. Voor de overige wijken zal de planning eind 2017/begin 2018 bekend zijn.

Klankborgroep
De nieuwe manier van inzamelen brengt grote veranderingen met zich mee en vraagt de nodige voorbereiding. Een klankbordgroep van betrokken bewoners denkt met ons mee over hoe we het inzamelen van grondstoffen tot een succes kunnen maken. Klik hier voor meer informatie over de klankbordgroep

Vragen en antwoorden
Klik hier voor een overzicht van vragen en antwoorden

Infographic Goed Inzamelen