Artikel Goed inzamelen! Meer grondstoffen, minder afval

Leiderdorp kiest voor nascheiding van PMD

Ruim anderhalf jaar geleden zijn wij in de wijken 't Heerlijk Recht en de Schansen en Dreven bij wijze van proef gestart zijn met omgekeerd inzamelen (bronscheiding).
In de tussentijd heeft een evaluatie plaatsgevonden. Het college van burgemeester en wethouders is hier eind 2018 over geïnformeerd en de resultaten zijn begin januari gepresenteerd aan de gemeenteraad en overige geïnteresseerden.
Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van grondstoffen inzamelen heeft het college destijds de besluitvorming uitgesteld tot alle onderzoeksresultaten bekend zijn en er een duurzame, toekomstbestendige manier van inzamelen kan worden ingevoerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten en de milieuwinst.
Om de gemeenteraad goed in staat te stellen een weloverwogen afweging te maken is een nota opgesteld waarin de verschillen en overeenkomsten tussen bronscheiding (hier valt ook omgekeerd inzamelen onder) en nascheiding duidelijk zijn.

Uit deze nota blijkt dat nascheiding van PMD voor Leiderdorp de beste optie is om de doelstelling van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, te kunnen realiseren. Deze keuze is duurzaam, zorgt voor gemak en lagere inzamel- en investeringskosten.

Besluitvorming
Op 16 december jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om nascheiding van PMD in te voeren voor heel Leiderdorp. Ook is er een amendement aangenomen waarin is aangeven dat wij, zodra er recycle capaciteit is, starten met het inzamelen van luiers.
Minicontainer voor papier
Om meer grondstoffen in te zamelen krijgen alle laagbouwwoningen een minicontainer voor papier. We verwachten deze in het derde kwartaal 2020 uit te geven. Voor inwoners die liever op een andere manier papier scheiden (zoals zelf naar de papierbak brengen) is er de mogelijkheid de minicontainer voor papier niet af te nemen. U wordt hierover per brief geinformeerd. Alle laagbouwhuishoudens in Leiderdorp krijgen een minicontainer voor papier.

Luierinzameling

In de loop van 2021 voeren we ook het gescheiden inzamelen van luiers voor recycling in. De precieze planning wordt binnenkort bekend.

Modernisering milieucorners

De gemeente Leiderdorp gaat in 2020 de milieucorners met daarin bovengrondse en ondergrondse containers voor glas, papier en textiel moderniseren.

 • De bestaande ondergrondse containers zullen vervangen door nieuwe ondergrondse containers.
 • Locaties met bovengrondse containers worden zoveel mogelijk vervangen door ondergrondse containers. In sommige gevallen betekent dit dat er in de nabije omgeving een nieuwe locatie wordt gecreëerd. Waar ondergronds maken niet mogelijk is, worden semi-ondergrondse containers geplaatst. Dit zijn bovengrondse containers die geplaatst worden in een frame, zodat deze containers altijd op dezelfde plek worden teruggezet.

De huidige locaties worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Er worden 7 nieuwe locaties gemaakt. 3 locaties worden/zijn opgeheven. Een actueel overzicht van de nieuwe en verwijderde milieucorners vindt u hieronder.

Aanpassing locaties

 1. Zijlstroom (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 2. Leidsedreef (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 3. Peppelschans (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 4. Houtschans (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 5. Merelstraat (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 6. Gallaslaan (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 7. Hoek gallaslaan – Oeverzeggekreek (ingang kreken): Deze milieucorner wordt opgeheven en verplaatst naar Gallaslaan;
 8. Heinsiuslaan, voor fietsenwinkel: Deze milieucorner wordt opgeheven en verplaatst naar Heinsiuslaan ingang parkeergarage naast Dubloen;
 9. Heinsiuslaan (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 2 ondergrondse containers voor glas;
 10. Poldertocht: Deze milieucorner is per 1-1-2020 opgeheven:
 11. Van der Valk Boumanweg: Milieucorner is begin 2019 opgeheven.

Overige, niet beschreven, locaties blijven gehandhaafd.

Bekijk hier de locatiecriteria voor de ondergrondse containers.