Artikel Vragen en antwoorden Goed inzamelen

Met de campagne 'Goed inzamelen' willen we inwoners van Leiderdorp informeren over de nieuwe manier van inzamelen, die vanaf begin 2018 gefaseerd wordt ingevoerd in Leiderdorp.
De nieuwe manier van afval inzamelen is het 'omgekeerd inzamelen'.

Wat is omgekeerd inzamelen?
Bij omgekeerd inzamelen wordt het restafval niet meer aan huis opgehaald. In dit geval worden juist de grondstoffen, die opnieuw benut kunnen worden, gescheiden aan huis opgehaald. Het restafval wordt ingezameld via een aantal ondergrondse containers in de wijk.

Waarom doen we dit?
De gemeente Leiderdorp wil het percentage grondstoffen dat gescheiden wordt ingezameld verhogen van 52% naar 75% in 2020, de landelijke doelstelling vanuit het rijk Dit willen we bereiken met een nieuwe manier van inzamelen, waarbij zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan. Begin 2018 starten we met de invoering. Het grootste deel van wat wij weggooien is geen afval, maar grondstof. Deze grondstoffen kunnen opnieuw benut worden. Dit is hard nodig, omdat er steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn. Verwerken van afval door verbranding is kostbaar en geeft veel milieuschade. Dus minder afval betekent meer milieuwinst en kostenbesparing.

Hoe moet ik mijn afval straks aanbieden?
Met de nieuwe manier van inzamelen willen we het voor u, als inwoner van Leiderdorp, makkelijk maken om grondstoffen te scheiden en bij huis apart te bewaren. Daarom krijgen alle laagbouwwoningen de beschikking over drie minicontainers:
• één minicontainer voor PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen);
• één minicontainer voor papier en karton;
• één minicontainer voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

Doordat wij deze grondstoffen straks apart aan huis op komen halen, blijft er weinig restafval over. Restafval kan dan weggebracht worden naar een ondergrondse container op loopafstand in uw buurt.

De hoogbouw wordt voorzien van aparte containers voor het gescheiden inzamelen van PMD, papier, glas en GFT.
Glas en textiel, kunt u, net als nu naar een centrale container brengen.

Hoe vaak worden de minicontainers geleegd?
• GFT (groente-, fruit- en tuinafval): 1x per 2 weken (net als nu)
• PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen): 1x per 2 weken
• papier en karton: 1x per 4 weken

Hoe groot zijn de minicontainers die ik krijg?
U krijgt alleen minicontainers als u in een laagbouwwoning woont. De standaardset ziet er als volgt uit:
• GFT: standaardvolume van 180 liter (de meeste huishoudens maken nu gebruik van een 140- of 180-liter container voor GFT).
• Papier: standaardvolume van 180 liter.
• PMD: standaardvolume van 240 liter.

Huishoudens krijgen de mogelijkheid om af te wijken van deze standaard. Hiervoor zullen we nog een inventarisatie uitvoeren:
• Huishoudens die momenteel een 240 liter container hebben voor GFT kunnen kiezen voor een GFT-container van 240 liter in plaats van 180 liter.
• Huishoudens kunnen gratis een tweede GFT-container krijgen van 240 liter.

Wat zijn de afmetingen van de minicontainers?
De containers van 240 liter zijn: 108,5 cm hoog, breedte: 58,5 cm diepte: 79,5 cm
De containers van 180 liter zijn: 108,5 cm hoog, breedte: 58,5 cm diepte: 79,5 cm

Afhankelijk van de leverancier kunnen de containerrmaten iets afwijken van bovenstaande maten.

 


Moet ik straks betalen voor mijn restafval?
Nee, u hoeft niet te betalen voor uw restafval.

Kan iedereen afval in de ondergrondse containers voor restafval deponeren?
Nee, alle ondergrondse containers voor restafval krijgen toegangscontrole en zijn – net als de huidige ondergrondse containers in de hoogbouw - uitsluitend te openen en te gebruiken met een 'key'. Deze 'key' is bedoeld om inworp van afval door anderen te voorkómen.

Waar komen de restafvalcontainers te staan?
Het locatieplan wordt nog uitgewerkt aan de hand van criteria. Een van de criteria is dat de verzamelcontainers voor restafval op een loopafstand van maximaal 250 meter komen te staan.

Blijven de milieucorners bestaan?
Ja, de meeste milieucorners blijven bestaan, met uitzondering van

  • Berkenkade: Glas, papier verdwijnt. Komt restafval voor terug.
  • Poldertocht, verdwijnt.
  • Splinterlaan/hoek Rijnenburg wordt verplaatst naar Splinterlaan nabij kruising Laan van Ouderzorg (aan de andere kant van de weg).
  • De locatie Muzenlaan hoek Vossiuslaan is al verplaatst naar Vossiuslaan hoek Spiegheldreef. Deze wordt hier ondergronds gemaakt. Hier wordt de locatie Vossiuslaan hoek Langendijkdreef aan toegevoegd. Deze locatie verdwijnt dus ook.

Ik woon in het buitengebied, moet ik ook gebruik maken van de ondergrondse containers voor restafval?
Nee, huishoudens in het buitengebied houden hun minicontainer voor restafval. Deze wordt nog maar één keer per vier weken geleegd. Deze woningen, net als de woningen binnen de bebouwde kom, een minicontainer voor PMD en voor papier/karton, omdat we ook hier zoveel mogelijk grondstoffen gescheiden in willen zamelen.

Waarom is er niet voor na-scheiding gekozen?
Grondstoffen die 'bij de bron' dus bij u thuis gescheiden worden ingezameld zijn meer geschikt voor hergebruik dan grondstoffen die uit het restafval worden nagescheiden. Als GFT bijvoorbeeld in aanraking is geweest met restafval, is het vervuild en kan er geen compost meer van gemaakt worden. Voor PMD geldt dat via bronscheiding veel meer grondstoffen beschikbaar komen voor hergebruik dan via nascheiding.

Wat moet ik doen met luiers?
Voor luiers zijn er op dit moment nog geen goede verwerkingsmethoden beschikbaar, maar deze zijn wel in ontwikkeling. Voorlopig kunt u uw luierafval bij het restafval deponeren.