Artikel Sport- en beweegnota

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp heeft op 1 oktober 2019 de concept sport- en beweegnota vastgesteld. Deze nota vervangt de huidige sport- en beweegnota (2013 – 2017). Deze nota streefde drie hoofddoelstellingen na:

1. Het stimuleren van sporten en bewegen
2. Het gelijkwaardig behandelen van sportverenigingen
3. Het op afstand zetten van beheer en onderhoud van gemeentelijke sportvelden

De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van doelstelling 2 en 3: het maken van afspraken met verenigingen. Met de meeste verenigingen zijn inmiddels afspraken gemaakt over huur, erfpacht, onderhoud en vervanging of zijn we in een vergevorderd stadium met het maken van zulke afspraken. Deze zijn voorwaardelijk om over te kunnen gaan naar waar het beleid uiteindelijk op is gericht: meer Leiderdorpse inwoners aan het sporten en bewegen krijgen én houden. Het zetten van deze volgende stap in het beleid vraagt om nieuwe accenten, passend bij de huidige situatie. Hierbij is aandacht geschonken aan lokale ontwikkelingen, zoals geschetst in de sociale agenda, maar ook aan meer algemene veranderingen in de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn: meer ongeorganiseerd/anders georganiseerd sporten, de motorische vaardigheid van kinderen neemt af en de bevolking vergrijst en verandert van samenstelling.

Nieuwe concept sport- en beweegnota
In deze nieuwe nota nemen we u mee in onze ambitie: meer inwoners die blijvend sporten en bewegen. Wat hiervoor nodig is, is aanwezig in de Leiderdorpse samenleving. Vrijwilligers, sportverenigingen, beweegaanbieders en maatschappelijke partners zoals scholen, buitenschoolse opvang (BSO) en Incluzio Leiderdorp dragen ieder een steentje bij. Samen vormen zij, door gebruik te maken van de fysieke infrastructuur en gesteund door de zogenaamde programmatische elementen (levensloopgericht aanbod, een veilig sportklimaat etc.), het Leiderdorps beweeg- en sportkapitaal. Om dit kapitaal te laten renderen zetten we in op versterken en verbinden. Hoe we dat doen leest u in deze beleidsnota.

Direct betrokkenen hebben op verschillende momenten in 2019 input kunnen leveren voor deze nieuwe nota. Om iedereen, die nog niet is gehoord, te betrekken leggen we de conceptnota voor inspraak ter inzage.

Ter inzage en inspraak
De concept sport- en beweegnota ligt de komende vier weken, vanaf 2 oktober 2019 tot en met 30 oktober 2019, ter inzage. Klik hier om de nieuwe conceptnota in te zien. U kunt uw inspraakreactie tot uiterlijk 30 oktober 2019 per e-mail indienen via info@leiderdorp.nl t.a.v. team Samenleving. U kunt uw reactie ook schriftelijk indienen en richten aan de Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp t.a.v. team Samenleving, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Vervolg
We verwerken de inspraakreacties in de nota of beargumenteren waarom zij niet tot een wijziging leiden. Zodra er een nieuw college van Burgemeester en Wethouders is wordt de planning van vaststelling van de nota bekend gemaakt.

Informatie
Meer informatie kunt u verkrijgen bij team Samenleving. Dit team is bereikbaar via telefoonnummer 071-5458500 of per e-mail via info@leiderdorp.nl.

Procesverloop

procesverloop