Artikel Welstandsnota 2016

De welstandsnota legt voor vergunningplichtige bouwwerken regels op, die de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving en het openbaar gebied moeten waarborgen. De nota bevat criteria voor positie, massa, kleur en materiaalsoort van bouwwerken.

Het uitgangspunt voor de nieuwe welstandsnota is om zoveel mogelijk gebieden in Leiderdorp 'welstandsvrij' te maken. Bij bouwaanvragen die een vergunning vereisen, wordt dan niet meer getoetst of zij qua vormgeving en verschijningsvorm in hun omgeving passen. Tevens worden sommige bouwwerken vergunningvrij op het moment dat geen redelijke eisen van welstand meer van toepassing zijn.

Het gevolg is meer vrijheid voor de burger bij het bouwen van bijvoorbeeld een uitbouw of dakkapel aan de straatzijde. Het nog blijvende welstandsbeleid is duidelijker en beter toetsbaar. Doordat een duidelijke keuze is gemaakt voor welke onderwerpen en gebieden nog wel welstand geldt is ook de legitimiteit van de gestelde eisen vergroot (vrij waar het kan en kwaliteitsborging waar dat nodig is).

Welstandsnota 2016

Wijzigingen ten opzichte van Welstandsnota 2010

Nota van beantwoording

Raadsbesluit getekend