Artikel Meedenken en meedoen

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad willen graag weten hoe de inwoners denken over de onderwerpen waarover zij besluiten nemen. Zo kunnen zij alle belangen zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Er zijn diverse mogelijkheden om uw stem te laten horen.

Burgerpanel
U kunt deelnemen aan het burgerpanel. De gemeente raadpleegt dit panel van inwoners als zij wil weten hoe over bepaalde thema's wordt gedacht. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van nieuw beleid of de uitvoering van bestaand beleid. Lees meer over het burgerpanel.

Participatie
Het gemeentebestuur betrekt inwoners en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Dit is onder meer geregeld in het protocol Interactieve beleidsontwikkeling.

Inspraak
Voor diverse (voorgenomen) besluiten van het gemeentebestuur geldt een wettelijk vastgelegde inspraakprocedure. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, milieuvergunningen en verkeersbesluiten. U heeft dan gelegenheid uw zienswijze of bezwaren kenbaar te maken. Deze (voorgenomen) besluiten publiceren wij op de gemeentepagina Gemeente aan Huis in het Leiderdorps Weekblad en op de gemeentelijke website. U kunt zich ook abonneren op onze digitale nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staat iedere week de link naar de besluiten.

Gemeenteraad
U kunt invloed uitoefenen op de besluiten van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld door in te spreken tijdens de vergaderingen of uw mening kenbaar te maken aan de politieke fracties in de gemeenteraad. Meer informatie vindt u op de website van de gemeenteraad.