BekendmakingAanlegvergunning weilanddepot

Op grond van het bestemmingsplan Buitengebied Leiderdorp heeft het college van burgemeester en wethouders op 21 juli jl. besloten een aanlegvergunning te verlenen voor het inrichten van een weilanddepot.
Het weilanddepot zal gedurende 1,5 jaar door het Hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt worden ten behoeve van het indrogen van baggerslib uit de omliggende watergangen.
Het weilanddepot zal worden gerealiseerd in de Achthovenerpolder ter hoogte van de Achthovense molen.
Het besluit kan worden ingezien bij de afdeling Gemeentewinkel, sectie bouwen, wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur).
Wie door het verlenen van de aanlegvergunning in zijn belangen is getroffen, kan binnen zes weken na de datum van deze publicatie op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
Daarnaast kunt u, in geval van een spoedeisend belang, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp