BekendmakingAanwijzingsbesluit verboden consumentenvuurwerk af te steken

Aanwijzingsbesluit

Het college heeft in haar vergadering van 6 november besloten om op grond van artikel 2:73, lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening 2014 de volgende
openbare gebieden aan te wijzen als gebied waar het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast, op 31 december 2018 tussen 18.00 uur en
1 januari 2019 02.00 uur:
a. in een passage of een onderdoorgang;
b. in een portiek, galerij of dergelijke voor publiek openstaande ruimte;
c. in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte;
d. daar waar zulks hinder of overlast kan veroorzaken, waaronder reeds op voorhand vastgelegd: de Bloemerd, de Houtkamp, het Doeshavengebied en het gebied rond de Buitenhofvijver

Daarnaast heeft het college het voornemen uitgesproken om de komende jaarwisseling het afsteken van vuurwerk (met uitzondering van het afsteken van zogenaamd laag consumentenvuurwerk dat op een afstand van minimaal 30 m alleen mag worden afgestoken indien dat vuurwerk niet verder dan 10 m van de afsteekplaats ontbrandt) binnen een afstand van 250 m gerekend vanaf rietgedekte woningen, te verbieden.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking hun zienswijze over het voornemen kenbaar maken aan burgemeester en wethouders Afhankelijk van de beoordeling van de zienswijzen zullen burgemeester en wethouders een definitief besluit nemen.

 

Informatie