BekendmakingAanwijzingsbesluit WOZ ambtenaar

Het college van B&W heeft op 28 september 2010 het volgende aanwijzingsbesluit vastgesteld:

Aanwijzingsbesluit WOZ-ambtenaar, heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar gemeentelijke belastingen.

Het voornoemde aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het Leiderdorps Weekblad.

Het aanwijzingsbesluit ligt gedurende openingstijden kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Tegen betaling van leges kan op verzoek een afschrift van het besluit worden verkregen.

Informatie