BekendmakingAddendum Parkeerbeleidsplan

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp op 7 maart 2016 het Addendum Parkeerbeleidsplan Leiderdorp heeft vastgesteld.

Het addendum is een aanvulling op het Parkeerbeleidsplan 2012. Het parkeerbeleidsplan is in april 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. In het parkeerbeleidsplan zijn de beleidsregels en normen voor parkeren vastgelegd. Met het addendum wordt het plan naar aanleiding van praktijkervaringen gewijzigd.

Het addendum wijzigt Parkeerbeleidsplan 2012 op drie onderdelen:

  • Wijziging van de parkeernorm voor sociale woningbouw
  • Nadere regels voor toepassing van de parkeernormen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, inclusief de mogelijkheid tot afkopen van de realisatieplicht.
  • Regels voor laadpalen voor elektrische voertuigen, met daarbij een vergunningenmodel voor publieke laadpalen in de openbare ruimte.

Bezwaar
Tegen deze beleidsregels kunt u geen bezwaar of beroep instellen

Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in werking met ingang van 17 maart 2016

Informatie