BekendmakingAfwijken bestemmingsplan Elisabethhof

Afwijken bestemmingsplan Elisabethhof

Ontwerpbeschikking ter inzage (uitgebreide procedure)

Elisabethhof

Afwijken bestemmingsplan voor de transformatie van een bedrijfsgebouw naar een woongebouw

Locatie: Elisabethhof 1
Indienen zienswijzen t/m: 22 april 2013

Voor het verlenen van de bovenstaande omgevingsvergunning (Elisabethhof 1) dient tevens een besluit hogere grenswaarde te worden genomen. Deze procedure wordt namens de gemeente Leiderdorp gevoerd door de Omgevingsdienst West-Holland. (Zie voor dit ontwerpbesluit van de Omgevingsdienst hieronder)

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 maart 2013 ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp.

 

Ontwerpbesluit Wet geluidhinder - Elisabethhof 1 in Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp een ontwerpbesluit genomen om een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai, op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh).

Op basis van de Wgh dient bij het vaststellen van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

Voor de realisatie van 51 woningen in een voormalig bedrijfsgebouw aan de Elisabethhof 1 te Leiderdorp is voor 36 woningen een hogere waarde noodzakelijk. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe woningen. De bouwlocatie ligt binnen de wettelijke geluidszones van de Rijksweg A4, de Persant Snoepweg, de Simon Smitweg, de Voorhoflaan en het Elisabethhof.

Voor deze locatie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai tot maximaal 58 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Dit ontwerpbesluit heeft een directe relatie met de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning Elisabethhof 1. (Zie hiervoor de publicatie helemaal bovenaan)

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Elisabethhof 1  Leiderdorp Nederland