BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 19 2019

Heel Leiderdorp
Evenementenvergunning voor de Leiden Marathon op 19 mei 2019
Locatie: diverse locaties door heel Leiderdorp
Datum besluit: 7 mei 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie