BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 29 2019


Collectevergunning voor Prinses Beatrix Spierfonds van 20 augustus tot en met 21 augustus 2019.
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 15 juli 2019

Binnenhof
Collectevergunning voor Stichting Jeugd en Welzijn Leiden van 29 juli tot en met 3 augustus 2019.
Locatie: omgeving Winkelhof
Datum besluit: 11 juli 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie