BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 30

 

Baanderij
Incidentele standplaatsvergunning voor verkoop van koffie tijdens de Triathlon op 11 augustus 2019
Locatie: Zijldijk
Datum besluit: 16 juli 2019

Bloemerd
Organiseren EL CID Mentordag op Velocitas-terrein op zaterdag 10 augustus 2019 van 08.30 tot 21.00 uur
Locatie: Bloemerd 7
Datum besluit: 17 juli 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie