BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 31

Incidentele standplaatsvergunning voor verkoop van etenswaren tijdens vriendenfeesten op 7 september 2019
Locatie: Park de Houtkamp
Datum besluit: 29 juli 2019

Baanderij
Organiseren van Triathlon op 11 augustus 2019
Locatie: Baanderij/Zijldijk en diverse routes door Leiderdorp
Datum besluit: 29 juli 2019

Binnenhof
Organiseren van Magic Circus op 19, 20 en 21 augustus 2019
Locatie: grasveld plein Statendaalder
Datum besluit: 30 juli 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie