BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 36

 

't Heerlijk Recht
De 10e Christa Mensert Memorial Ride (sportieve fietstocht) op 8 september 2019 tussen 10.00 uur en 16.30 uur
Locatie: start en finish Boomgaardlaan 18
Datum besluit: 27 augustus 2019

Kerkwijk
Open Monumentendag Leiderdorp op 14 september 2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Hoofdstraat, Eikenlaan, Kerklaan, Berkenkade
Datum besluit: 29 augustus 2019

Heel Leiderdorp
Plaatsen van 10 driehoeksborden voor aankondiging van WOOON najaarsmarkt in de periode van 9 tot en met 23 september 2019
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 28 augustus 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie