BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 40


Heel Leiderdorp
Driehoeks reclameborden voor een open dag MBO Rijnland in de periode van 29 oktober t/m 12 november 2019
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 11 september 2019

Bospolder
Open Dag Randstad 380 kV Noordring op 12 oktober 2019 van 11.00 uur tot 15.00 uur
Locatie: Bospolder 11
Datum besluit: 26 september 2019

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie