BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 42

Zijlkwartier
Verkoop van consumentenvuurwerk op 28, 30 en 31 december 2019.
Locatie: Lijnbaan 3a
Datum besluit: 8 oktober 2019

Ouderzorg
Incidentele standplaatsvergunning voor verkoop van staatsloterij abonnementen op 1 november 2019 en 7 december 2019.
Locatie: Laan van Ouderzorg
Datum besluit: 9 oktober 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie