BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 44

Heel Leiderdorp
Organiseren van Sint Nicolaas Intocht op 16 november 2019 van 9.00 tot 14.00 uur
Locatie: aankomst Ockenrode, optocht door heel Leiderdorp
Datum besluit: 29 oktober 2019

Driehoeks reclameborden voor aankondiging van kersnachtviering op 24 december in de Houtkamp
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 14 oktober2019

Binnenhof
Standplaatsvergunning voor verkoop van bloemen en planten op alle vrijdagen en zaterdagen in 2020
Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 9 oktober 2019

Standplaatsvergunning voor verkoop van brood en banket op alle zaterdagen in 2020
Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 21 oktober 2019

Standplaatsvergunning voor verkoop van Vietnamese snacks op alle vrijdagen in 2020
Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 23 oktober 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie