BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 45

Binnenhof
Seizoenstandplaatsvergunning voor verkoop van kerstbomen op maandag t/m zaterdag in maand december 2019
Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 14 oktober 2019

Heel Leiderdorp
Driehoeks reclameborden voor de aankondiging van de Kerstafette van 29 november t/m 14 december 2019
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 15 oktober 2019

Baanderij
Sinterklaasfeest op de Baanderij op 23 november 2019 van 11.30 tot 15.30 uur
Locatie: Baanderij ter hoogte van Tijssen Watersport/J&M Vloeren
Datum besluit: 5 november 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie