BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 46

De Baanderij
Standplaatsvergunning voor verkoop van vis op alle zaterdagen in 2020
Locatie: Baanderij
Datum besluit : 24 oktober 2019

Winkelhof
Een standplaatsvergunning voor de verkoop van noten en zuidvruchten op alle vrijdagen in 2020
Locatie: Plein Statendaalder
Datum besluit:4 november 2019

Kerkwijk
Organiseren van de Kerstafette, Kerstmarkt in de Dorpskerk en kerktuin op 13 en 14 december 2019
Locatie : Hoofdstraat 19
Datum besluit: 6 november 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie