BekendmakingBekendmaken voorbereiding bestemmingsplannen Leidse Ring Noord en Coördinatieregeling

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp bereiden twee bestemmingsplannen voor om het project Leidse Ring Noord uit te voeren op grond van Leiderdorp. Dit maken wij gelet op artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend. 

Leidse Ring Noord
De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de Rijnlandroute de Leidse Ring. Deze leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. Om de Leidse Ring goed te laten werken zijn maatregelen nodig
voor doorstroming van auto's op het noordelijk deel van de ring. Deze passen niet helemaal in de bestemmingsplannen die er nu zijn. Daarom komen er twee nieuwe voor het Leiderdorpse grondgebied:

  • Leidse Ring Noord - Engelendaal;
  • Leidse Ring Noord – Oude Dorp.

Ook andere besluiten nodig
Voor het project Leidse Ring Noord zijn ook nog extra besluiten nodig volgens andere wetten. De gemeenteraad besloot op 22 november 2021 dat hiervoor ook de coördinatieregeling geldt (volgens artikel 3.30 lid 1 onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening). Dit heeft tot gevolg dat de besluiten worden voorbereid volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) en de aanvullende regels uit artikel 3.31 en 3.32 Wro. Dit gebeurt voor de volgende (ontwerp)besluiten die te maken hebben met de Oude Spoorbaan: 

  • nieuw bestemmingsplan Leidse Ring Noord – Oude Spoorbaan (volgens artikel 3.8 Wro);
  • nieuwe maatregelen op het tracédeel Oude Spoorbaan volgens de Wegenverkeerswet 1994;
  • vaststellen komgrenzen (volgens artikel 20a van de Wegenverkeerswet);
  • onttrekkingsbesluit (volgens artikel 9 van de Wegenwet).

Burgemeester en wethouders maken bekend wanneer de besluiten ter inzage liggen.

Voor iedereen bestaat dan de mogelijkheid om via één loket zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden kunnen later tegen de definitieve besluiten in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen het raadsbesluit dat de coördinatieregeling geldt, is geen bezwaar of beroep in te dienen. Op het voornemen om nieuwe bestemmingsplannen voor te bereiden zijn geen zienswijzen in te dienen en is geen bezwaar of beroep aan te tekenen.

Milieueffectrapportage
Nog voor dat  ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, moet het bevoegd gezag beoordelen of er een milieueffectrapportage (m.e.r) moet komen. Als dat zo is, moet er een besluit hierover komen. Bekendmaking hiervan vindt vooraf of op hetzelfde moment als de bekendmaking van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Zienswijzen
Ook op de ontwerpbesluiten kunt u uw zienswijze bekendmaken. Hoe u dit kunt doen laten wij weten bij de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Meer informatie?
Voor meer informatie neem contact op met Dave van der Pol op 06 21385675 of mail naar d.van.der.pol@leiderdorp.nl.

Informatie