BekendmakingBekendmaking besluit Hogere waarde Wet geluidhinder inzake transformatie kantoorpand Statenhof

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp hebben op grond van de Wet geluidhinder op 2 augustus 2019 besloten om hogere waarden voor geluid ten aanzien van wegverkeerslawaai vast te stellen voor het project transformatie van het kantoorpand Statenhof.

Op de locatie Reaal 1-6 wordt het kantoorpand Statenhof getransformeerd naar 206 studentenwoningen. Om het project in afwijking van het bestemmingsplan te realiseren is op 22 oktober 2019 een omgevingsvergunning verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2 van de Wabo. In dat geval is het daarmee verband houdende besluit om hogere grenswaarden te vast te stellen direct vatbaar voor bezwaar.
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen op geluidbelaste locaties alleen woningen worden gerealiseerd indien hiertoe een afweging heeft plaatsgevonden waarbij het wettelijk kader uit de Wet geluidhinder in acht wordt genomen. Voor de te realiseren studentenwoningen (geluidgevoelige objecten) zijn hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevel vanwege wegverkeerslawaai vastgesteld.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 12 december 2019 de tijd.
Voor vragen over het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het verlenen van hogere waarden vanwege wegverkeerslawaai voor de te realiseren studentenwoningen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Woei, van de Omgevingsdienst West-Holland, tel. 071-408 3324 of via e-mailadres: i.woei@odwh.nl.

Informatie