BekendmakingBekendmaking besluit Hogere waarde Wet geluidhinder inzake transformatie vml. politiekantoor Hoogmadeseweg 72

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp hebben op grond van de Wet geluidhinder op 22 november 2019 besloten om hogere waarden voor geluid ten aanzien van wegverkeerslawaai vast te stellen voor het project transformatie voormalig politiekantoor Hoogmadeseweg 72.

Op de locatie Hoogmadeseweg 72 wordt het kantoorpand getransformeerd naar 44 appartementen. Om het project in afwijking van het bestemmingsplan te realiseren is op 2 december 2019 een omgevingsvergunning verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2 van de Wabo. In dat geval is het daarmee verband houdende besluit om hogere grenswaarden vast te stellen op grond van de Wet geluidhinder direct vatbaar voor bezwaar (artikel 110c, lid 2 van de Wet geluidhinder).
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen op geluidbelaste locaties alleen woningen worden gerealiseerd indien hiertoe een afweging heeft plaatsgevonden waarbij het wettelijk kader uit de Wet geluidhinder in acht wordt genomen. Voor de te realiseren appartementen (geluidgevoelige objecten) zijn hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevel vanwege wegverkeerslawaai vastgesteld.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. U dient uw bezwaarschrift in te dienen voor 16 januari 2020.
Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
Dient u of een belanghebbende een bezwaarschrift in? Dan blijft het besluit van kracht. Dat verandert pas als het bezwaar wordt toegewezen. Is het voor u (of andere belanghebbenden) van groot belang dat dit besluit niet in werking treedt? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over wat een voorlopige voorziening inhoudt.
Voor vragen over het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het verlenen van hogere waarden vanwege wegverkeerslawaai voor de te realiseren studentenwoningen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Woei, van de Omgevingsdienst West-Holland, tel. 071-408 3324 of via e-mailadres: i.woei@odwh.nl.

Informatie