BekendmakingBekendmaking delegatie bevoegdheid vaststellen exploitatieplan

Bekendmaking delegatie bevoegdheid vaststellen exploitatieplan, dan wel daarvan af te zien, bij een wijzigingsplan, uitwerkingsplan en omgevingsvergunning voor de gevallen genoemd in Bijlage II, artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht ('kruimelomgevingsvergunningen').

Op 17 december 2018 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp op grond van artikel 6.12, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening, besloten om de bevoegdheid van de raad als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro), om voor een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro respectievelijk artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening een exploitatieplan vast te stellen, dan wel daarvan af te zien, te delegeren aan burgemeester en wethouders in gevallen waarin een exploitatieplan is vereist vanwege:
- een besluit van burgemeester en wethouders ter vaststelling een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid Wro;
- een besluit van burgemeester en wethouders ter verlening van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken.

De raad heeft tevens besloten aan het register behorende bij het delegatiebesluit gemeente Leiderdorp 2011 bovengenoemde bevoegdheid toe te voegen.

De delegatie vloeit voort uit het feit dat op 1 november 2014 het Besluit omgevingsrecht is gewijzigd en verruimd. Voor diverse activiteiten, bijvoorbeeld het omzetten van kantoorpanden naar woningen, is de voorbereidingsprocedure gewijzigd. Voor 1 november 2014 konden deze activiteiten alleen planologisch worden mogelijk gemaakt via de uitgebreide voorbereidingsprocedure (circa 26 weken). Van de gemeenteraad is dan een verklaring van geen bedenkingen vereist. Vanaf 1 november 2014 is voor de genoemde activiteiten de reguliere voorbereidingsprocedure (met een beslistermijn van maximaal 8 weken) van toepassing. Het verlenen van de omgevingsvergunning betreft een collegebevoegdheid en er geldt een fatale beslistermijn (een verklaring van geen bedenkingen is in die gevallen niet vereist).

De verruimde mogelijkheden voor tijdelijke vergunningen en functiewijziging kan ertoe leiden dat sprake is van verplicht kostenverhaal overeenkomstig afdeling 6.4 Wro. Of dit het geval is volgt uit de lijst van 'aangewezen bouwplannen' in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Als gevolg van de wetswijziging in 2014 dient voor een voorgenomen bouwplan dat op grond van een omgevingsvergunning voor de gevallen genoemd in Bijlage II, artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht ('kruimelomgevingsvergunningen') kan worden vergund een exploitatieplan te worden vastgesteld . De raad kan besluiten hiervan af te zien als het kostenverhaal anderszins is verzekerd. Wanneer burgemeester en wethouders met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst hebben gesloten waarin het verhalen van de kosten is geregeld mag er van het vaststellen van een exploitatieplan worden afgezien. Echter dient daar expliciet een besluit over genomen te worden, waarvoor de bevoegdheid tot voorheen bij de raad lag.

De raad heeft het daarom van belang geacht zijn bevoegdheden ten aanzien van het exploitatieplan voor omgevingsvergunningen voor de gevallen genoemd in Bijlage II, artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht ('kruimelomgevingsvergunningen') te delegeren aan burgemeester en wethouders. Hierdoor kan onnodige vertraging worden voorkomen, hetgeen aansluit bij de wetswijziging van 2014. Eveneens heeft de gemeenteraad besloten deze bevoegdheid te delegeren aan burgemeester en wethouders bij wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. Dit betreffen wijzigingen van het bestemmingsplan op grond van in het bestemmingsplan opgenomen regels waarbij burgemeester en wethouders bevoegd zijn het wijzigingsplan of uitwerkingsplan vast te stellen.

De delegatiemogelijkheid volgt uit artikel 6.12 lid 3 Wro.

Het raadsbesluit ligt vanaf donderdag 27 december 2015 op het gemeentehuis ter inzage en treedt de dag na bekendmaking in werking. Het besluit is ook in te zien op de gemeentelijke website.
Tegen het besluit kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Informatie