BekendmakingBekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hoofdstraat 213 t/m 219 en Hoofdstraat Does

Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hoofdstraat 213 t/m 219.
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp het bestemmingsplan 'Hoofdstraat 213 t/m 219', als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0547.BPhoofdstraat213-VG01, op 1 juli 2019 gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud en begrenzing
Het plangebied is gelegen aan de Hoofdstraat te Leiderdorp ter hoogte van nr. 213-215. Het plan voorziet in een juridisch planologisch kader voor de bouw van 4 burgerwoningen ter plaatse. De aanwezige voormalige bedrijfsopstallen zullen hiertoe worden gesloopt.

Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hoofdstraat Does Leiderdorp.
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp het bestemmingsplan 'Hoofdstraat Does Leiderdorp', als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0547.BPhoofdstraatdoes-VG01, op 1 juli 2019 gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud en begrenzing
Het plangebied bestaat uit een agrarisch perceel, welke is gelegen in de hoek van de Hoofdstraat en De Does te Leiderdorp (links van huisnummer 205). Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch juridisch kader voor de bouw van een brugwachtersonderkomen en 3 burgerwoningen. Het betreft een twee-onder-één-kapwoning aan de straatzijde en een vrijstaande woning achter op het perceel.

Wijzigingen ten behoeve van vaststelling van bovenstaande bestemmingsplannen
Met de gewijzigde vaststelling zijn aanpassingen aangebracht op de ontwerpbestemmingsplannen. De aanleiding hiervoor betreft de ontvangen zienswijzen. Tevens zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. Voor een overzicht van de ingekomen reacties en de aangebrachte wijzigingen is de Nota zienswijzen opgesteld. Deze nota is opgenomen bij de bestemmingsplannen en dus voor eenieder raadpleegbaar. De lijst van wijzigingen is opgenomen als bijlage 1 bij de Nota zienswijzen.

Inzage
De vastgestelde bestemmingsplannen liggen van 18 juli tot en met 28 augustus 2019 ter inzage in het kader van beroep. De bestemmingsplannen zijn raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de planindentificatienummers: NL.IMRO.0547.BPhoofdstraatdoes-VG01 en NL.IMRO.0547.BPhoofdstraatdoes-VG01. Ook kunt u de bestemmingsplannen inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van de bestemmingsplannen kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:
• Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.
Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor de bestemmingsplannen. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet.
U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. De bestemmingsplannen treden in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.


Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van de bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl

Informatie