BekendmakingBekendmaking Leidse Ring Noord: MER-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 7.17 van de Wet milieubeheer bekend dat zij een besluit hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het project Leidse Ring Noord.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een beslissing over de vraag of er vanwege belangrijke nadelige gevolgen die het project voor het milieu kan hebben, een 'milieueffectrapport' moet worden gemaakt.

Omdat het hele tracé Leidse Ring Noord (LRN) een samenhangend geheel is, is voor het gehele tracé, waarvan drie tracédelen zijn gelegen op het grondgebied van Leiden en twee tracédelen zijn gelegen op het grondgebied van Leiderdorp, een m.e.r-beoordelingsnotitie (aanmeldnotitie) opgesteld. Echter, omdat de LRN zich uitstrekt over twee gemeenten, zijn er twee aparte m.e.r.-beoordelingsbesluiten genomen (1 besluit voor de bestemmingsplannen op het grondgebied van de gemeente Leiden en 1 besluit voor het grondgebied van de gemeente Leiderdorp).

Omdat uitgesloten kan worden dat het project belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, hoeft er geen milieueffectrapport opgesteld te worden voor de tracédelen.

Inzage
De m.e.r.-beoordelingsbeslissing ligt gelijktijdig ter inzage met de ontwerpbestemmingsplannen Leidse Ring Noord – Engelendaal en Leidse Ring Noord – Oude Spoorbaan. Het besluit is als bijlage bij de bestemmingsplannen opgenomen. U bekijkt de bekendmaking op https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-476834.html.

Vervolgprocedure
Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. De beslissing is onderdeel van de voorbereiding op het besluit over het bestemmingsplan. Deze beslissing kan wel worden aangevochten bij de procedure van het bestemmingsplan middels zienswijzen en hoger beroep.

Informatie