BekendmakingBekendmaking Leidse Ring Noord: Ontwerpbesluiten Leidse Ring Noord – voor het tracédeel Oude Spoorbaan

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.8 en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 30 december 2021 tot en met 9 februari 2022 de ontwerpbesluiten voor de realisatie van het tracédeel Oude Spoorbaan gelijktijdig ter inzage liggen voor zienswijzen. Het betreft de volgende ontwerpbesluiten:

 • Ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord – Oude Spoorbaan;
 • Ontwerp verkeersbesluit (kenmerk Z/21/126066/261590) tracédeel Oude Spoorbaan;
 • Ontwerp komgrenzenbesluit (kenmerk /21/126067/261591);
 • Ontwerp onttrekkingsbesluit (kenmerk Z/21/126068/261593).

Coördinatieregeling
De gemeenteraad van Leiderdorp heeft de coördinatieregeling uit artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing verklaard. Verschillende procedures worden daardoor in één procedure doorlopen. Dit geldt voor de ontwerpbesluiten voor het tracédeel Oude Spoorbaan. Op die besluiten is de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, waardoor zienwijzen kunnen worden ingediend.

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied bevindt zich tussen de Dwarswateringbrug en de rotonde N445/N446. Het komgrenzenbesluit beslaat de gehele verkeerskundige bebouwde kom van Leiderdorp.

Inzage ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-476854.html.

Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan kan vanwege de coronamaatregelen alleen op afspraak tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Inzage ontwerp verkeersbesluit, ontwerp komgrenzenbesluit en ontwerp onttrekkingsbesluit
Deze ontwerpbesluiten zijn digitaal in te zien op https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-476854.html. De ontwerpbesluiten kunnen schriftelijk vanwege de coronamaatregelen alleen op afspraak tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Zienswijzen
Iedereen kan reageren op het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp verkeersbesluit, ontwerp komgrenzenbesluit en ontwerp onttrekkingsbesluit. De zienswijze moet zijn ingediend binnen de termijn van 30 december 2021 tot en met 9 februari 2022 en kan schriftelijk, digitaal of mondeling worden ingediend.

 • Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord - Oude Spoorbaan';
 • Schriftelijke zienswijzen over het ontwerp onttrekkingsbesluit moeten worden gericht aan de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp onttrekkingsbesluit';
 • Schriftelijke zienswijzen over het ontwerp verkeersbesluit Oude Spoorbaan moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp verkeersbesluit Oude Spoorbaan';
 • Schriftelijke zienswijzen over het ontwerp komgrenzenbesluit moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp komgrenzenbesluit';
 • Digitale zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord - Oude Spoorbaan';
 • Digitale zienswijzen over het ontwerp onttrekkingsbesluit moeten gericht aan de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp onttrekkingsbesluit';
 • Digitale zienswijzen over het ontwerp verkeersbesluit Oude Spoorbaan moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp verkeerbesluit Oude Spoorbaan';
 • Digitale zienswijzen over het ontwerp komgrenzenbesluit moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp komgrenzenbesluit';
 • Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van het besluit waar u op reageert.
 • Digitale zienswijzen moeten worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van het besluit waar u op reageert.

Besluit m.e.r.-beoordeling
Namens burgemeester en wethouders van Leiden en Leiderdorp heeft de Omgevingsdienst West-Holland op 13 december 2021 (kenmerk D2021-210219 en met kenmerk D2021-210300) besloten dat voor de Leidse Ring Noord, waaronder het bestemmingsplan Oude Spoorbaan, geen milieueffectrapport (m.e.r.-rapport) hoeft te worden opgesteld.

Informatie
Voor vragen over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, tel. (071) 54 58 586 of via e-mailadres: d.van.der.pol@leiderorp.nl.

Informatie