BekendmakingBekendmaking Leidse Ring Noord: Ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord - Engelendaal

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 30 december 2021 tot en met 9 februari 2022 het ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord - Engelendaal ter inzage ligt voor zienswijzen.

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied bevindt zich tussen de Zijlbrug en de aansluiting van het tracédeel Engelendaal met het tracédeel Oude Spoorbaan (direct na de Dwarswateringbrug richting Leyhof).

Inzage ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar https://officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-476892.html.

Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan kan vanwege de coronamaatregelen alleen op afspraak tijdens openingstijden worden
ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Zienswijzen
Iedereen kan reageren op het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijze moet zijn ingediend binnen de termijn van 30 december 2021 tot en met 9 februari 2022 en kan schriftelijk, digitaal of mondeling worden ingediend.

  • Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad en moeten worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord - Engelendaal';
  • Digitale zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad en worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord - Engelendaal';
  • Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. 

Besluit m.e.r.-beoordeling Namens burgemeester en wethouders van Leiden en Leiderdorp heeft de Omgevingsdienst West-Holland op 13 december 2021 (kenmerk D2021-210219 en met kenmerk D2021-210300 ) besloten dat voor de Leidse Ring Noord, waaronder het bestemmingsplan Engelendaal, geen milieueffectrapport (m.e.r.-rapport) hoeft te worden opgesteld. Voor meer informatie zie bekendmaking m.e.r.-beoordeling: https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-476834.html.

Informatie
Voor vragen over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, tel. (071) 54 58 586 of via e-mailadres: d.van.der.pol@leiderorp.nl.

Informatie