BekendmakingBekendmaking Leidse Ring Noord: Verkeersbesluit LRN Tracédeel Engelendaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december 2021 het verkeersbesluit voor het tracédeel Engelendaal van de Leidse Ring Noord (LRN) genomen.

Het verkeersbesluit heeft betrekking op de verkeersmaatregelen die genomen worden op grond van de Wegenverkeerswet 1994. Het gaat dan om maatregelen die in detail invulling gegeven aan het Uitvoeringsbesluit LRN tracédeel Engelendaal, zoals maatregelen om het kruispunt Engelendaal – Oude Spoorbaan aan te passen, het laten vervallen van de bypass Oude Spoorbaan – Rietschans en het aanpassen van de fietspaden. Het verkeersbesluit heeft daarbij betrekking op het gebied vanaf de Zijlbrug tot en met de brug over de Dwarswatering. Het fietspad gelegen ten zuiden van de Oude Spoorbaan tussen de Dwarswateringbrug tot aan de rotonde bij de Schildwacht valt ook in dit besluit, en de aansluiting van dit tracédeel op het tracédeel Oude Spoorbaan.

De stukken zijn gepubliceerd in het digitale gemeenteblad op 29 december 2021. Om deze in te zien gaat u naar de website https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-475220.html.

De stukken liggen ook ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van 29 december 2021 tot en met 9 februari 2022, tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dat kan tot en met 9 februari 2022.

Informatie