BekendmakingBekendmaking ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder – Leidsedreef 4-6

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een ontwerpbesluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het verkeer op de Oude Spoorlaan, de Engelendaal, de Willem de Zwijgerlaan en de Rietschans.

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

Voor de voormalige ROC locatie Leidsedreef 4-6 wordt de mogelijkheid geboden om 182 woningen te realiseren.
Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij de nieuwe woningen.

Ten behoeve van de nieuwe woningen, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft hogere waarden vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 61 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien
De stukken liggen vanaf 28 april tot en met 8 juni 2017 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis Leiderdorp tijdens openingstijden.

Zienswijzen geven
U kunt tot en met 8 juni 2017 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.
Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
• mevrouw E. Gort van de Omgevingsdienst West-Holland, tel.071-4083273 (inhoudelijk)
• de heer R. van de Loo van de gemeente Leiderdorp, tel. 071-5458528 (ruimtelijke ordeningsaspecten).

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Leidsedreef 4-6  Leiderdorp Nederland