BekendmakingBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp , vastgestelde hogere grenswaarden voor geluid en verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van supermarkt Lidl

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp op 15 oktober 2018 het bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp gewijzigd heeft vastgesteld. Op grond van de Wet geluidhinder hebben burgemeester en wethouders van Leiderdorp hogere grenswaarden voor geluid vastgesteld. Voor de realisatie van de supermarkt Lidl hebben burgemeester en wethouders van Leiderdorp een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend.

De volgende besluiten met de bijbehorende stukken liggen in verband met de gecoördineerde voorbereiding gelijktijdig ter inzage in het kader van beroep:

 • het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp;
 • de omgevingsvergunning (2018-0003-OG01) voor de realisatie van supermarkt Lidl ter plaatse van het Amaliaplein;
 • het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevels van de te realiseren woningen binnen de ontwikkellocatie.

Aangebrachte wijzigingen op het ontwerpbestemmingsplan
Met de gewijzigde vaststelling zijn aanpassingen gedaan op het ontwerpbestemmingsplan. De aanleiding hiervoor betreft de ingediende zienswijzen. Tevens zijn er een aantal ambtelijke wijzigingen aangebracht. Voor een overzicht van de ingekomen reacties en de aangebrachte wijzigingen is de Nota zienswijzen opgesteld. Deze nota is opgenomen bij het bestemmingsplan en dus voor iedereen raadpleegbaar. In het vaststellingsbesluit zijn de doorgevoerde wijzigingen ook specifiek benoemd.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPamalia-VG01). Tevens is een pdf-versie te vinden op http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPamalia-VG01.
Het vastgestelde bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunning en het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak. De stukken liggen ter inzage van 25 oktober 2018 tot en met 5 december 2018. Online kunt u kijken in de Staatscourant.

Beroep
Tegen bovengenoemde besluiten kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bestaat voor:

 • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de verleende omgevingsvergunning bestaat voor:

 • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp kenbaar hebben gemaakt.

De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de vastgestelde hogere grenswaarden bestaat voor:

 • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp kenbaar hebben gemaakt.

Crisis- en herstelwet van toepassing
Het bestemmingsplan maakt de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk. Hierdoor is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de beroepsfase van het bestemmingsplan. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroeps-schrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor bovengenoemde besluiten. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres.
Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet en tegen welk(e) besluit(en) uw verzoek om een voorlopige voorziening is gericht. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan, het hogere grenswaardebesluit en de omgevingsvergunning treden in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Amaliaplein  Leiderdorp Nederland