BekendmakingBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Polder Achthoven 2020

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge artikel 3.8 en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 12 juli 2021 het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 gewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit ligt samen met de bijbehorende stukken ter inzage in het kader van beroep (zie ter inzage termijn).

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied is globaal begrensd door achtereenvolgens: de Does, de Achthovenerweg en de gemeentegrens. Binnen het plangebied vervangt dit bestemmingsplan het bestemmingsplan Polder Achthoven 2016.
Aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan betreft:
- Bouwvlakken abusievelijk opgenomen over volledige perceel;
- Woongebruik onduidelijk geformuleerd;
- Regeling voor oppervlakte aan bijgebouwen onduidelijk;
- Aansluiten bij de gebruikelijke systematiek van bestemmen;
- Verduidelijking aanbrengen bij panden met cultuurhistorische waarden;
- Bestemmen aantal recente ontwikkelingen;
- Verduidelijking van de regeling voor ruwvoerteelt.

Wijzigingen ten behoeve van vaststelling
Met de gewijzigde vaststelling zijn aanpassingen gedaan aan het ontwerpbestemmingsplan. De aanleiding hiervoor zijn de ontvangen zienswijzen. Voor een overzicht van de ingekomen reacties en de aangebrachte wijzigingen is de Nota zienswijzen opgesteld. Deze nota (met staat van wijzigingen) is opgenomen bij het vastgestelde bestemmingsplan en dus voor eenieder raadpleegbaar.

Ter inzage vastgestelde besluiten
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 22 juli 2021 t/m 1 september 2021 ter inzage in het kader van beroep.
Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-VG01). Een pdf-versie te raadplegen via:
http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-VG01

Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:
• Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
• Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.
Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres.

Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet alsook tegen welk(e) besluit(en). U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Informatie
Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, tel. (071) 54 58 536 of via e-mailadres: d.van.der.pol@leiderdorp.nl
Leiderdorp, 21 juli 2021

Informatie