BekendmakingBekendmaking vastgestelde besluiten voor de ontwikkellocatie Heelblaadjespad 1

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge artikel 3.8 en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 16 november 2020 het bestemmingsplan Heelblaadjespad gewijzigd heeft vastgesteld. Voor de realisatie van de appartementen hebben burgemeester en wethouders van Leiderdorp op 30 november 2020 besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De besluiten met de bijbehorende stukken liggen in verband met de gecoördineerde voorbereiding gelijktijdig ter inzage in het kader van beroep:

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied bevindt zich aan de oostzijde van Leiderdorp. Het plangebied ligt te midden van de woonwijk 'Voorhof'. Het plangebied wordt aan de noord-, west- en zuidzijde omgeven door een watergang. Aan de oostzijde loopt het Heelblaadjespad. In de directe omgeving is aan alle zijdes woningbouw gesitueerd. De omgevingsvergunning maakt de bouw van een appartementengebouw op adres Heelblaadjespad 1 mogelijk.

Wijzigingen ten behoeve van vaststelling
Met de gewijzigde vaststelling zijn aanpassingen gedaan aan het ontwerpbestemmingsplan. De aanleiding hiervoor zijn de ontvangen zienswijzen. Voor een overzicht van de ingekomen reacties en de aangebrachte wijzigingen is de Nota zienswijzen opgesteld. Deze nota is opgenomen bij het vastgestelde bestemmingsplan en dus voor eenieder raadpleegbaar.

Ter inzage vastgestelde besluiten
Het vastgestelde bestemmingsplan Heelblaadjespad 1 en de verleende omgevingsvergunning liggen van 3 december 2020 t/m 13 januari 2021 ter inzage in het kader van beroep.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPheelblaadjespad1-VA01). Een pdf-versie te raadplegen via:

http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPheelblaadjespad1-VA01

Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres.

Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet alsook tegen welk(e) besluit(en). U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Informatie
Voor vragen over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Jeroen Sunter, tel. (071) 54 58 552 of via e-mailadres: j.sunter@leiderdorp.nl.

Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met Kristian Lievense, tel. (071) 54 58 586 of via e-mailadres: k.lievense@leiderdorp.nl.

Leiderdorp, 2 december 2020

Informatie