BekendmakingBekendmaking Wet geluidhinder week 13 (2020)

Vaststelling besluit

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 23 december 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/264444, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen 'Bosdreef en Wilddreef' te Leiderdorp, gemeente Leiderdorp, vanwege de weg 'Engelendaal' mogen ondervinden. Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen 'Engelendaal', binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 19 maart 2020 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

  • het gemeentehuis van de gemeente Leiderdorp te Leiderdorp gedurende de openingstijden;
  • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai: 0348 – 487 450.
  • Met ingang van 19 maart 2020 kunt u de stukken ook vinden op: www.odwh.nl/actuele-dossiers-inzien (dossiernaam: Saneringsprogramma Bosdreef/Wilddreef Leiderdorp).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB Woerden

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Informatie