BekendmakingBekendmakingen Simon Smitweg week 5 (2021)

Bekendmaking vastgestelde besluiten voor de reconstructie van de Simon Smitweg
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge artikel 3.8 en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 25 januari 2021 het bestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg gewijzigd heeft vastgesteld. Voor het doorvoeren van de verkeersmaatregelen hebben burgemeester en wethouders van Leiderdorp op 27 januari 2021 de hiervoor noodzakelijke verkeersbesluiten genomen. De volgende besluiten met de bijbehorende stukken liggen vanwege de gecoördineerde voorbereiding gelijktijdig ter inzage in het kader van beroep:

Besluiten:

  • vastgesteld bestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg;
  • vastgesteld verkeersbesluit herinrichting Simon Smitweg t.h.v. gemeentehuis Leiderdorp;
  • vastgesteld verkeersbesluit voor het instellen van een voetgangersoversteekplaats op de Simon Smitweg ter hoogte van de Hoogmadeseweg.

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied omvat de Simon Smitweg voor zover deze tussen de Persant Snoep-weg en Willem-Alexanderlaan ligt en in noordwestelijke richting loopt; alsmede een klein deel van de aantakking daarvan op de Persant Snoepweg. Verder zijn de brandweerkazerne en het voormalige politiekantoor (dit wordt getransformeerd naar woningen) binnen de plangrenzen opgenomen.

Wijzigingen ten behoeve van vaststelling
Met de gewijzigde vaststelling zijn aanpassingen gedaan aan het ontwerpbestemmingsplan. Zie hiervoor het overzicht van de ambtshalve wijzigingen in paragraaf 6.2 toelichting (pagina 75). De aanleiding hiervoor betreft o.a. de ontvangen zienswijze tegen het ontwerp-verkeersbesluit herinrichting Simon Smitweg t.h.v. gemeentehuis Leiderdorp. Er is een zogeheten voorwaardelijke verplichting in de regels opgenomen die bepaalt dat voordat de weg wordt opengesteld in twee rijrichtingen aangetoond dient te zijn dat het maximale geluidniveau in de woningen niet meer dan 33 dB bedraagt.

Ter inzage vastgestelde besluiten (beroepstermijn)
Het vastgestelde bestemmingsplan en de vastgestelde verkeersbesluiten liggen van 4 februari 2021 t/m 17 maart 2021 ter inzage in het kader van beroep.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPsimonsmitweg-VA01). Een pdf-versie te raadplegen via:
http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPsimonsmitweg-VA01

De vastgestelde verkeersbesluiten zijn digitaal te raadplegen op www.staatscourant.nl.

Het schriftelijke bestemmingsplan en de verkeersbesluiten kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de besluiten tot vaststelling van de verkeersbesluiten kan gedurende de termijn van bovengenoemde ter inzage legging (de beroepstermijn) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

Bestemmingsplan

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Verkeersbesluiten

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het / de verkeersbesluit(en) bij het college van burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan en de verkeersbesluiten.
Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres.
Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet alsook tegen welk(e) besluit(en). U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan en de verkeersbesluiten treden in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Informatie
Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, tel. (071) 54 58 536 of via e-mailadres: d.van.der.pol@leiderdorp.nl

Leiderdorp, 3 februari 2021

Informatie