BekendmakingBeschikking aangevraagde vergunning voor inrichting gelegen aan Lijnbaan 3a voor oprichten bedrijf dat consumentenvuurwerk opslaat en verkoopt

Beschikking aangevraagde vergunning

De Milieudienst West-Holland heeft op 17 mei 2011 namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp een Wet milieubeheervergunning verleend aan J. Griffioen voor een inrichting gelegen aan Lijnbaan 3A in Leiderdorp.

Het betreft een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf dat consumentenvuurwerk opslaat en verkoopt.

De vergunning is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 19 mei tot en met woensdag 29 juni 2011 bij de receptie in het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Beroep instellen

Tegen de vergunning kan tot en met woensdag 29 juni 2011 een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Dit kunnen belanghebbenden doen die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij:

-        zo’n beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. De vergunning treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist;

-        er nog geen bouwvergunning is verleend

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw  K. Mineur (procedureel): (071) 40 83 111, procedurekamer@mdwh.nl of de heer E. Bartels (inhoudelijk): (071) 40 83 301.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lijnbaan 3a  Leiderdorp Nederland