BekendmakingBeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp op 7 april 2015 de omgevingsvergunning ingetrokken van Van Haasteren Motors B.V., gelegen aan Touwbaan 22, 2352 CZ Leiderdorp.

De inrichting betreft een autohandel met een LPG-tankstation. De reden van intrekking is dat de LPG-installatie op 7 januari 2015 is verwijderd. Door het verwijderen van de LPG-installatie komt de vergunningsplicht voor Van Haasteren Motors B.V. te vervallen. De inrichting valt nu onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 9 april 2015 tot en met woensdag 20 mei 2015bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Beroep instellen
Tegen de beschikking kan tot en met donderdag 21 mei 2015 een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag of bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Dit kunnen belanghebbenden doen die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking. Indien u een beroepsschrift digitaal wilt indienen moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening
Als u beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het beroepschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht, onder de hierboven genoemde voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw D. van Dongen via tel. 071 40 83 117 of per e-mail procedurekamer@odwh.nl. Met inhoudelijke vragen kunt terecht bij de heer C. Brunt via tel. 071 40 83 309.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Touwbaan 22  Leiderdorp Nederland