BekendmakingBeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Achthovenerweg 41A Leiderdorp

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Achthovenerweg 41A Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp op 6 april 2017 een omgevingsvergunning verleend aan Boerderij De Valk voor een inrichting (milieu) gelegen aan Achthovenerweg 41A te Leiderdorp, 2351 AX.

Het betreft een verzoek om een revisievergunning voor een rundveehouderij. De vergunning is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.
In het Leiderdorps Weekblad hebben wij een advertentie geplaatst, waarin melding wordt gemaakt van de beschikking en de mogelijkheid om beroep in te stellen.

Op de ingediende aanvraag is door de Omgevingsdienst om aanvullende gegevens gevraagd. Op basis van artikel 3:12 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden uitgebreid met 38 dagen.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 20 april 2017 tot en met woensdag 31 mei 2017 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Rechtsbescherming
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u beroep instellen. Dat doet u schriftelijk of digitaal binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief. U stuurt uw beroepschrift naar: Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag of bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Als u beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De voorzieningenrechter kan bepalen dat dit besluit niet van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.
Wij verzoeken u een afschrift daarvan toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw N. Jager via 071-4083422 of N.Jager@odwh.nl.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg 41A  Leiderdorp Nederland