BekendmakingBeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Wilddreef 1-3 te Leiderdorp

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Wilddreef 1-3 te Leiderdorp
De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp op 23 september 2020 een omgevingsvergunning verleend aan Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer, voor de verwarming en koeling van een woonzorginstelling aan de Wilddreef 1-3 te Leiderdorp.

Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben bedrijven toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. Deze 'toestemming vooraf' wordt genoemd: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Op de ingediende aanvraag is door de Omgevingsdienst om aanvullende gegevens gevraagd. Op basis van artikel 3:12 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht is de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden uitgebreid met negentien dagen.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 4 november 2020 een bezwaarschrift indienen, gericht aan Leiderdorp, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. 'bezwaarschrift Wilddreef 1-3 te Leiderdorp'.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • de dagtekening
  • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
  • de naam en adres van de indiener
  • de gronden van het bezwaar
  • de ondertekening.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-009099.

Informatie