BekendmakingBeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Draadbaan 42 te Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland  heeft namens de gemeente  Leiderdorp op 21 december 2020 een aanvraag ontvangen voor  een omgevingsvergunning voor  een inrichting (milieu) gelegen aan  Draadbaan 42 te Leiderdorp.  Het gaat om een verzoek voor een  oprichtingsvergunning voor een  transportbedrijf met onder andere  een opslag van gevaarlijke stoffen  (Post.nl). Voor het verlenen van de  vergunning is de in afdeling 3.4 van  de Algemene wet bestuursrecht  omschreven procedure gevolgd. Er  is een besluit genomen.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 18 november tot en met donderdag 30 december bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het defi nitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-026598.

Informatie