BekendmakingBeschikking Wet milieubeheer – Lijnbaan 3A te Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maatwerkvoorschriften op grond van het Vuurwerkbesluit verleend aan BlaXX Vuurwerk B.V., Lijnbaan 3A te Leiderdorp.

De maatwerkvoorschriften betreffen het gebruik van deurvastzetinrichtingen (kleefmagneten) bij de deuren van de verkoopruimte en de (buffer)bewaarplaatsen.

Bezwaar

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 9 mei 2018 een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Lijnbaan 3A te Leiderdorp’.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • de dagtekening
  • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
  • de naam en adres van de indiener
  • de gronden van het bezwaar
  • de ondertekening.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer C. Brunt via 071-4083309 of C.Brunt@odwh.nl.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lijnbaan  3A  Leiderdorp Nederland