BekendmakingBeschikking Wet milieubeheer – Van Diepeningenlaan

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp op 6 december 2016 maatwerkvoorschriften voor geluid op grond van de Activiteitenbesluit verleend aan IJscafé Danice voor de locatie Van Diepeningenlaan 112 te Leiderdorp.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 8 december 2016 tot en met woensdag 18 januari 2017 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 18 januari 2017 een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. 'bezwaarschrift Van Diepeningenlaan 112 Leiderdorp'.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
• de dagtekening;
• een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
• de naam en adres van de indiener;
• de gronden van het bezwaar;
• de ondertekening.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw L. Stange via (071) 4 083 290 of L.Stange@odwh.nl.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 112  Leiderdorp Nederland