BekendmakingBeschikking Wet milieubeheer – Van Diepeningenlaan 112 Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp op 14 februari 2017 het verzoek om maatwerkvoorschriften van IJscafé Danice voor het niet hebben van een vetafscheider voor de locatie Van Diepeningenlaan 112 te Leiderdorp op grond van het Activiteitenbesluit afgewezen.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 29 maart 2017 een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. 'bezwaarschrift Van Diepeningenlaan 112 Leiderdorp'.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
- de dagtekening
- een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
- de naam en adres van de indiener
- de gronden van het bezwaar
- de ondertekening.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.
Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw L. Stange via 071-4083290 of L.Stange@odwh.nl.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 112  Leiderdorp Nederland