BekendmakingBeschikking Wet milieubeheer – Wereldhave, Winkelhof 93 te Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 11 juni 2020 besloten om maatwerkvoorschriften voor geluid te stellen op grond van artikel 2.20 eerste en vijfde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De maatwerkvoorschriften worden gesteld aan Wereldhave, Winkelhof 93 te Leiderdorp; de eigenaar en verhuurder van het winkelcentrum Winkelhof.

Bij doorgang van de geplande herontwikkeling van de locatie 'Statenhof' overschrijdt Wereldhave de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. De maatwerkvoorschriften hebben tot doel om deze overschrijdingen op te heffen. De maatwerkvoorschriften bestaan uit eisen ten aanzien van de geluidsnormen en het aanbrengen van afdoende akoestische voorzieningen.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen, gericht aan Leiderdorp, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. 'bezwaarschrift Wereldhave, Winkelhof 93, 2353 TV, Leiderdorp'.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • de dagtekening;
  • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
  • de naam en adres van de indiener;
  • de gronden van het bezwaar;
  • de ondertekening.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-002065.

Informatie