BekendmakingBeschikking Wet milieubeheer Zijldijk to 23 in Leiderdorp

Beschikking Wet milieubeheer - Zijldijk to 23 in Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 14 mei 2013 besloten maatwerkvoorschriften te stellen voor Loswal Provincie Zuid-Holland gelegen aan Zijldijk to 23 in Leiderdorp.

De inrichting is in werking op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit). Daarin staan algemene voorschriften waaraan alle bedrijven, die onder dit besluit vallen, moeten voldoen. Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen als aanvulling op die algemene voorschriften. Op die manier kunnen wij beter inspelen op de plaatselijke situatie en de aard van het bedrijf. In het Activiteitenbesluit staat voor welke onderwerpen maatwerkvoorschriften gesteld kunnen worden.

In dit geval zijn er maatwerkvoorschriften gesteld op het gebied van geluid. De beschikking is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 16 mei 2013 tot en met woensdag 26 juni 2013 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Beroep instellen

Tegen de beschikking kan tot en met woensdag 26 juni 2013 een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag of bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Dit kunnen belanghebbenden doen die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Indien u een beroepsschrift digitaal wilt indienen moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Als u beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het beroepschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht, onder de hierboven genoemde voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening  toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden.

 

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Bisoen (procedureel):

071-4083117, procedurekamer@odwh.nl of mevrouw K. Visser (inhoudelijk): 071-4083328.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk 23  Leiderdorp Nederland