BekendmakingBesluit Wet Geluidhinder

BP Plantage in Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp een besluit genomen om een hogere waarde vast te stellen vanwege het uitwerkingsplan de Plantage, op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh).

Op basis van de Wgh dient bij het vaststellen van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In het uitwerkingsplan de Plantage dat in procedure is worden nieuwe woningen mogelijk gemaakt nabij de autosnelweg A4. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij de nieuwe woningen.

Voor deze locatie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft besloten hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 53 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

De beschikking is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 26 maart 2015 tot en met woensdag 6 mei 2015bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Beroep instellen
Tegen de beschikking kan tot en met donderdag 7 mei 2015 een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud).

Dit kunnen belanghebbenden doen die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij zo’n beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening  toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

  • de procedurekamer, tel. 071-4083117 (procedure)
  • de heer L.P.M. Hertsig, tel. 071-4083258 (inhoudelijk)
  • mevrouw P. de Goei van de gemeente Leiderdorp, tel. 071 5454830 (ruimtelijke ordeningsaspecten)

Informatie