BekendmakingBestemmingsplan Hoofdstraat Does Leiderdorp

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp het bestemmingsplan  'Zijldijk 41 - Logeerhuis', als vervat in planidentificatiecode  NL.IMRO.0547.BPzijldijk41-VG01, op 2 maart 2020 gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud en begrenzing
Het plangebied beslaat de kadastrale percelen behorend bij het adres Zijldijk 41, gelegen in de Boterhuispolder. Het bestemmingsplan voorziet in een nieuw juridisch planologisch kader op grond waarvan kleinschalige recreatieve functies worden mogelijk gemaakt op deze locatie.

Het plan voorziet in sloop van de bestaande loods om er één recreatiewoning met drie slaapkamers en een recreatieruimte en bijbehorend sanitair te kunnen realiseren. De recreatieruimte heeft een oppervlak van circa 80 m2 en zal worden benut worden voor o.a. yogalessen, recreatieve workshops, natuureducatie en kinderfeestjes. Het sanitair van het 'Logeerhuis' kan eveneens worden benut voor de kleinschalige campingfunctie voor maximaal 4 plaatsen.

Wijzigingen ten behoeve van vaststelling
Met de gewijzigde vaststelling zijn aanpassingen aangebracht op het ontwerpbestemmingsplan. De aanleiding hiervoor betreft de ambtelijke wijziging. Deze wijziging betreft de aanpassing van de begrenzing van de dubbelbestemming 'Waarde – Landschap' op de verbeelding.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 19 maart tot en met 29 april 2020 tussen 8.30 uur en 13.00 uur ter inzage in het kader van beroep. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via planindentificatienummer NL.IMRO.0547.BPzijldijk41-VG01. Via http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPzijldijk41-VG01 is een PDF raadpleegbaar. Het analoge bestemmingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet.

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Informatie