BekendmakingBestemmingsplan Nieuw Centrum vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken - ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening - bekend dat de gemeenteraad op 15 februari 2010 het bestemmingsplan 'Nieuw Centrum' gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Heinsiuslaan, Gallaslaan, Engelendaal, Persant Snoepweg, Van Diepeningenlaan, Tollenaersingel, singel tussen de Tollenaersingel en de Laan van Berendrecht/Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan, Heemraadlaan, Gaarmeesterstraat, Vronkenlaan, (opnieuw) Engelendaal en Cor Gordijnsingel. Binnen het plangebied vervangt dit bestemmingsplan alle oudere ter plaatse geldende bestemmingsplannen.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn onder andere de volgende wijzigingen aangebracht:

Het bouwplan voor de parkeergarage aan de Heinsiuslaan is gedetailleerder ingepast. Daardoor hebben grote delen van het bouwvolume een lagere maximale hoogte gekregen.
Het gebied van de kinderboerderij in De Houtkamp is vergroot.
Een wijzigingsbevoegdheid voor het zogeheten MEC-gebouw in De Houtkamp is geschrapt.
De bouwmogelijkheden op het terrein van de Brede School West zijn ingeperkt.

Aanleiding voor de wijzigingen waren de zienswijzen die over het ontwerp bestemmingsplan zijn ingediend. Alle wijzigingen zijn opgenomen in een Staat van Wijzigingen behorende bij het raadsbesluit van 15 februari 2010.
Ter inzage: Het bestemmingsplan 'Nieuw Centrum', dat bestaat uit plankaart, toelichting en regels, ligt met ingang van donderdag 25 maart 2010 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage, dus tot en met 5 mei. Het kan tijdens openingstijden (dagelijks van 8:30 uur tot 12:30 uur) worden ingezien in het gemeentehuis (Statendaalder 1 in Leiderdorp). Het bestemmingsplan is eveneens te bekijken op de gemeentelijke website www.leiderdorp.nl/centrumplan onder bestemmingsplan Nieuw Centrum.
Beroep: Gedurende genoemde termijn kan beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld door
belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp bestemmingsplan;
belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen;
een ieder, voor zover het de door de raad aangebrachte wijzigingen betreft.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient voorzien te zijn van naam, adres, datum, de omschrijving van de beslissing, de gronden van het beroep en een handtekening.
Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierdoor treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
Nadere informatieVoor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Rob van de Loo, gemeente Leiderdorp, telefoon (071) 54 58 528.
Op onze website kunt u ook alles over het bestemmingsplan vinden onder het kopje Toekomst Leiderdorp / Centrumplan en dan bij 'bestemmingsplan Nieuw Centrum'.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp